Leerplicht & verlofregeling

Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mag het kind tot het 4 jaar geworden is in totaal 5 dagdelen naar school. Deze 5 dagdelen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Van laatstgenoemde regeling kan in overleg met de betreffende leerkracht gebruikt worden gemaakt. Het kind moet naar school, en is dus leerplichtig, op de eerste dag van de maand na de maand waarin het 5 jaar wordt.

Voor kinderen die nog geen 6 jaar zijn, is ontheffing van de leerplicht mogelijk. Wanneer ouders dat nodig vinden, mogen zij voor hun kind gebruik maken van deze ontheffing, onder mededeling aan de directeur, voor ten hoogste 5 uur per week. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Wanneer nog verdere ontheffing wenselijk is, moet overleg met de directeur plaatsvinden.

Verlofaanvraag
Onderaan op deze pagina vindt u het aanvraag formulier voor extra verlof.

Aanvraag voor extra verlof

Wanneer u andere dringende redenen heeft (dan ziekte) om uw kind de school te willen laten verzuimen, dient u dat 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. Uitgangspunt bij toekenning van extra verlof is dat er sprake is van externe omstandigheden die buiten de wil van ouders en/of kind plaatsvinden.

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag, buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 dagen.;
 • 12,5 -, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: periode in overleg met de directeur;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 5 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal  2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal  1 dag;
 • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. (zie ook alinea hieronder)
 • Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Dit is alleen mogelijk bij omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vogelzang, leerplichtambtenaar van de gemeente Emmen.

Onderwijs en toptalent op het gebied van sport, kunst en of cultuur.

Alle scholen van Primenius hanteren de onderstaande visie om verlof te verlenen aan leerplichtige toptalenten op het gebied van sport of kunst en cultuur.

Op grond van de algemene onderwijswetgeving kan school een jongere vrijstellen van verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit geldt voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de expertisecentra (WPO artikel 41, WVO artikel 11d en WEC artikel 46, zie bijlage 2). Het bevoegd gezag van de school bepaalt (op verzoek van de ouders) of een leerling wordt vrijgesteld van bepaalde onderwijsactiviteiten en welke onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen. Hierbij geldt een aantal voorwaarden:

•           Voor vrijgestelde onderwijsactiviteiten moet een andere onderwijsactiviteit in de plaats komen

•           De vrijgestelde leerling ontvangt eenzelfde aantal uren onderwijs als zijn klasgenoten

•           De vervangende onderwijsactiviteit moet worden begeleid door een leerkracht

•           Het deelnemen aan een wedstrijd of training kan niet gelden als onderwijsactiviteit

•           Het beleid moet goedgekeurd zijn door de oudergeleding van de MR en gepubliceerd zijn in de schoolgids.

Sporttalenten.

Aan de hand van een status kan bepaald worden of iemand een bijzonder sporttalent heeft. Er moet sprake zijn van:

1.         Een landelijke status A (beste 8 van de wereld), B (beste 16 van de wereld) of HP (High Potential, jonge sporter die doorstroomt naar wereldtop)

2.         Een internationaal talent, nationaal talent of belofte

3.         Bij te jonge leeftijd voor een belofte of bij sporters in een categorie 2 sport (sport zonder NOC*NSF status): Een erkenning door de sportbond als talent en ondersteuning door het Olympisch Netwerk.

De sportbonden en/of NOC*NSF bepalen of de sporter voor de onder 1 en 2 genoemde statussen in aanmerking komt. Voor voetballers stelt de betaald voetbalorganisatie (BVO) vast of een sporter een status heeft.

Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van sport.

•           Voor een sporttalent in het VO wordt een aanmelding bij een topsport Talentschool met de jongere en zijn ouders besproken.

•           De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de school waar de leerling staat ingeschreven.

•           De ouder/verzorger levert bewijsstukken van NOC*NSF/Olympisch Netwerk of de sportbond waaruit status 1,2 of 3 blijkt alsmede een overzicht van wedstrijden, toernooien of trainingen.

•           De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q. kalenderjaar door de ouders aan de school te worden doorgegeven.

•           De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma.

•           De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de trainer van de jongere over de gemaakte afspraken.

•           Het betreft hier structurele afspraken die jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden gemaakt.

•           Indien de jongere zich niet aan de afspraken houdt of onvoldoende presteert op school kan de overeenkomst door ouders, school of trainer worden opgezegd.

•           School informeert de leerplichtambtenaar.

•           School stemt af met de Onderwijsinspectie hoe zij hier over geïnformeerd wil worden.

Kunst/cultuur talenten.

Een landelijke normering voor cultuurtalenten is er niet. Evenmin zijn er Topsport Talentscholen voor kunst of cultuur. Dat betekent niet dat er geen initiatieven zijn. In Den Haag is er bijvoorbeeld een school voor jong talent die samenwerkt met het Koninklijk Conservatorium. Jongeren van groep 7/8 BAO, het VMBO TL, de HAVO of het

VWO, met een bijzonder talent voor muziek, kunnen daar terecht.

Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van kunst/cultuur.

•           De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de school waar de leerling staat ingeschreven.

•           De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q. kalenderjaar door de ouders aan de school te worden doorgegeven.

•           De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma.

•           De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de begeleider van de jongere over de gemaakte afspraken.

•           Het betreft hier structurele afspraken die jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden gemaakt.

•           De ouders leveren een bewijs waaruit blijkt dat er toestemming is van de arbeidsinspectie (indien van toepassing).

•           Indien de jongere zich niet aan de afspraken houdt of onvoldoende presteert op school kan de overeenkomst door ouders, school of begeleider worden opgezegd.

•           School informeert de leerplichtambtenaar.

•           School stemt af met de Onderwijsinspectie hoe zij hier over geïnformeerd wil worden.

De volgende evenementen komen in aanmerking voor een vrijstelling aan het vastgestelde onderwijsprogramma:

-           Deelname aan muziekconcoursen met een nationaal of internationaal karakter;

-           Deelname aan film gemaakt voor de Nederlandse bioscoop;

-           Deelname aan televisiedrama, televisieseries, eindrondes talentenjachten of daarmee vergelijkbare programma’s die op het landelijk net worden uitgezonden;

-           Optreden in musicals en theaterproducties met een nationaal karakter.

Niet in aanmerking komen:

-           Deelname aan reclamespotjes;

-           Modellenwerk

De eisen die gesteld worden door de Nederlandse arbeidsinspectie om een ontheffing voor talenten, kunst en cultuur te verlenen zijn in het kort:

 • Kinderen tot 7 jaar: Voor één en hetzelfde kind kan, tot het kind 7 jaar is, elk jaar vier keer en bij serieproducties acht keer een ontheffing worden verleend. Kinderen moeten zowel voor, tijdens als na de voorstelling door een deskundige worden begeleid. Per dag mag maximaal vier uur worden gewerkt tussen 08.00 uur en 19.00 uur.
 • Voor kinderen tussen 7 en 13 jaar kan de Arbeidsinspectie een ontheffing verlenen voor maximaal 12 optredens per jaar. Een kind mag hooguit 3 keer in één week aan een uitvoering meewerken. Zowel voor, tijdens en na de uitvoering moeten de kinderen door een deskundige worden begeleid. Er mag tussen 08.00 uur en 23.00 uur maximaal 4 uur gewerkt worden.
 • Alleen wanneer het gaat om serieproducties kan een ontheffing voor 24 optredens per jaar worden verleend. Het kind mag dan niet meer dan 7 uur per dag en 12 uur per week werken. Het kind mag tot uiterlijk 23.00 uur optreden en moet daarna minimaal 14 uur rust hebben.