Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS) bepaalt dat elke school een MR moet hebben.

De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de School Advies Commissie. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. Onze MR bestaat uit vier personen; twee uit de ouder- en twee uit de personeelsgeleding.

De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom. De MR maakt van de activiteiten melding in haar jaarverslag.

De leden van de MR zijn:

Marieke Smit   (Oudergeleding)              Ella Hofman     (Personeelsgeleding)

Edwin Gels      (Oudergeleding)              Mark Sijbom     (Personeelsgeleding)

 

Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 6 ouders en 6 leerkrachten). 

De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de stichting www.primenius.nl