Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Contacten met ouders

Wij willen graag dat ouders zich betrokken voelen bij onze school. U heeft een deel van de dag uw opvoedingstaak en verantwoordelijkheid voor uw kind aan ons toevertrouwd. Wij werken samen aan de vorming van uw kind. Het is belangrijk dat wij elkaar op de hoogte houden van wat er speelt. Er zijn vele vormen van contact tussen ouders en school:

 • De rapporten. Tweemaal per jaar ontvangen de ouders van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 een schriftelijke rapportage van de vorderingen van hun kind. In groep 1 en 2 krijgen de leerlingen één keer een rapport mee.

 • Ontwikkelingsgesprekken (voorheen 10 minutengesprek). We werken op school in blokken van 10 weken. Na iedere 10 weken wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt met u het welbevinden en de ontwikkeling van uw zoon of dochter besproken en worden er afspraken gemaakt voor de komende 10 weken. Vanaf groep 5 bespreken we de ontwikkeling met u en uw kind. Vanaf groep 5 is uw zoon / dochter dus aanwezig bij het ontwikkelgesprek. Voor groep 1 t/m 4 heeft u alleen een gesprek met de leerkracht.

 • ParnasSys ouderportaal:ParnasSys is een webbased administratiesysteem waar onze school gebruik van maakt om de gegevens van onze leerlingen in bij te houden. Als ouders kunt u met de persoonlijke inloggegevens (die u per mail ontvangen hebt), inloggen in het systeem, om zo de gegevens van uw kind(eren) te kunnen bekijken.
  Om in te loggen in het ouderportaal, kunt u deze link gebruiken: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal

 • Gesprekken op verzoek ouder. Natuurlijk kunt u te allen tijde een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek.

 • Gesprekken op verzoek leerkracht/mentor/MIB-er. Ook een leerkracht/mentor/MIB-er kunnen indien zij dit nodig achten een verzoek tot gesprek met de ouders aanvragen.

 • Info: Iedere week ontvangt u een info met alle actuele informatie van de school.

 

Ouderbijdrage / schoolreisgeld.

Gedurende het schooljaar worden er voor onze kinderen diverse activiteiten georganiseerd. Naast de schoolreisjes en het schoolkamp van groep 8 gaat het hierbij o.a. om activiteiten rond sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen. Verder is er jaarlijks een musical en een playback show. Onze school heeft een oudervereniging die, in overleg met de leerkrachten, al deze activiteiten organiseert. Ter  bekostiging hiervan vragen wij van u jaarlijks 2 bijdragen, de oudervereniging is belast met het innen ervan.

De jaarlijkse bijdrage voor het schooljaar 2016-2017 betreffen:

 • algemene ouderbijdrage voor alle groepen

      € 25,- per kind, betaling rond eind oktober

 • schoolkamp groep 8

      € 80,- per kind, eerste deel rond eind januari, tweede deel rond eind april

 • schoolreis groep 3 t/m 7

      € 25,- per kind, betaling rond eind april

 • schoolreisje / kleuterdag groep 1 en 2

      € 10,- per kind, betaling rond eind april

 

Ter incasso van uw bijdragen maakt de oudervereniging  gebruik van automatische incasso. Middels een machtiging geeft u de ouderverenigingen hiervoor toestemming.